بخش ادیومتری کودکان

این بخش آزمون ادیومتری به روش بازی با کــودک جهت بررسی وضعیت شنوائی کودکان 3 تا 6 سال که توانایی همکاری در این آزمون را داشته باشند انجام می گردد. بخش امیدانس ادیومیری : در این بخش آزمون تیمپان ادیومتریTympanometriجهت بررسی وضعیت گوش میانی، پرده تیمپان استخوانچه های گوش میانی، وضعیت عملکرد شیپور استانش ETE و آزمون رفلکس اکوسینک جهت بررسی وضعیت قوس رفلکسی در ساقه مغز مورد بررسی قرار می گیرد AcoostieRefte بخش آزمونهای الکتروفیزولوژی شنوائی در این بخش آزمون های پرتوهای برانگیخته صوتی OAE جهت نوزادان وTOAEوDPOAE جهت بررسی عملکرد حلزون گوش می باشد. آزمونهای پاسخهای برانگیخته شنیداری ساقه مغز ABR و ASSR جهت بررسی آستانه شوائی کودکان،افراد تحت آزمون و …. و همچنین ضایعات عصبی شنوائی در حالت آرام و با خواب انجام می گردد. آزمون الکترو کوکلئوگرائی ECOCHE جهت بررسی عملکرد حلزون گوش در تشخیص بیماریهای هیدژوس اندرو لنفاتیک و متیر صورت می گیرد. بخش ارزیابی تعادلی و توانبخشی سرگیجه در این بخش با انجام آزمون ویدئو تیستاگوگرافی VNE بیمارانی که از سرگیجه و عدم تعادل شکایت دارند مورد بررسی سیستم دهلیزی شنوائی قرار می گیرند و از نتایج آن جهت اختراق سرگیجه بامنشاء گوش از سایر انواع سرگیجه ها استفاده می شود و در صورتیکه سرگیجه بیمار با منشاء اختلال در سیستم دهلیزی باشد با نظر پزشک معالج توانبخشی وسینولار با انجام مانورهای تخصصی صورت می گیرد. بخش ارزیابی و توانبخشی وزوز در این بخش ارزیابی دقیقی ازنوع ، شدت ، ……و ….. وزوز بیماری بعملی می آید و مطابق با آخرین متدهای روز توانبخشی وزوز با همکاری بیمار روشهای کنترل و کاهش وزوز بیمار توسط مشاوره با استفاده از پوشاننده های وزوز ، و اثرات …. و با امکان استفاده از سمعک با بهره مندی از پوشش وزوز، انجام می گردد. بخش مشاوره و تجویز سمعک مراجعین محترم که دچار انواع کم شنوائی باشند جهت امکان استفاده از سعمک مورد مشاوره قرار می گیرندو با توجه به میزان کم شنوائی و شرایط اجتماعی ، شرایط اقتصادی و نیاز فردی بیمار انواع سمعک های داخل گوش و پشت گوش ، دیجیتال ، هوشمند ، وایرلکس از … شرکتهای تولید کننده معتبر سمعک دنیا توسط کادر متخصص و مجرب قالب گیری ، تنظیم و نحوه استفاده از سمعک به بیمار آموزش داده می شود ضمن اینکه خدمات… فوق در منزل نیز امکان پذیر می باشد. بخش لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک ما افتخار داریم که جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر بزرگترین و مجهزترین لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک را با بهره مندی از کادر متخصص و مجرب در استان اصفهان در اختیار داریم که می توانیم تمامی سفارشات سمعک – قالب های انواع سمعک – قالب های محافظ- تعمیر انواع سمعک –کلیه خدمات سمعک ، گارانتی و….تماس سمعک رادرکمتر از یک روز انجام دهیم.

ادیومتری