بخش ادیومتری

ادیومتری تن خالص، آزمون وضعیت کلی سیستم شنوائی شامل بررسی مسیر هوائی واستخوانی است که براساس آن نوع ومیزان افت شنوایی در محیط استاندارد و اکوسیتک تعیین می گردد. دیگر آزمونهای این بخش شامل ارزیابی آستانه گفتاری SRT تشخیص میزان درک گفتار SDSو آزمونهای تکمیلی SISIوTonedecay،ABLBمی باشد.

ادیومتری