بخش ارزیابی و توانبخشی وزوز

در این بخش ارزیابی دقیقی ازنوع ، شدت وفرکانس وزوز بیماری بعمل می آید و مطابق با آخرین متدهای روز توانبخشی وزوز با همکاری بیمار روشهای کنترل و کاهش وزوز بیمار توسط مشاوره با استفاده از پوشاننده های وزوز ، و اثرات وقفه و یا امکان استفاده از سـمعک توام با عملکرد پوشش وزوز، انجام می گردد. بخش مشاوره و تجویز سمعک مراجعین محترم که دچار انواع کم شنوائی باشند جهت امکان استفاده از سعمک مورد مشاوره قرار می گیرندو با توجه به میزان کم شنوائی و شرایط اجتماعی ، شرایط اقتصادی و نیاز فردی بیمار انواع سمعک های داخل گوش و پشت گوش ، دیجیتال ، هوشمند ، وایرلکس از … شرکتهای تولید کننده معتبر سمعک دنیا توسط کادر متخصص و مجرب قالب گیری ، تنظیم و نحوه استفاده از سمعک به بیمار آموزش داده می شود ضمن اینکه خدمات… فوق در منزل نیز امکان پذیر می باشد. بخش لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک ما افتخار داریم که جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر بزرگترین و مجهزترین لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک را با بهره مندی از کادر متخصص و مجرب در استان اصفهان در اختیار داریم که می توانیم تمامی سفارشات سمعک اصفهان – قالب های انواع سمعک – قالب های محافظ- تعمیر انواع سمعک –کلیه خدمات سمعک ، گارانتی و….تماس سمعک را در کمتر از یک روز انجام دهیم.

ادیومتری