هنگامی که به طور ناگهانی، گوش شما شروع به سوت کشیدن( وزوز )می کند…